VLAJKOVÉ DRUHY -
Ochrana vlajkových druhov cezhraničného riečneho koridoru

Na príklade vlajkových druhov bude ukázané, že vodné toky vytvárajú sieť biotopov, ktoré majú pre región Alpsko-karpatského koridoru mimoriadny význam. Tieto druhy zdôrazňujú význam a dôležitosť veľkých chránených oblastí a sústavy lokalít Natura 2000 pre efektívne fungujúcu sieť biotopov.

Pilotné opatrenia a maloplošné prieskumy budú pre prepojenie biotopov vlajkových druhov prinesť konkrétne zlepšenie. Prieskumy a (menšie) monitoring programy by mali poskytnúť východiskový bod, aby pozitívny vplyv realizovaných projektových opatrení na populácie vlajkových druhov sa konečne dalo zmerať.

Všetky vybrané druhy sú veľmi významné, tak z európskeho pohľadu (uplatňovanie smerníc o biotopoch a vtáctve), ako aj podľa národných a regionálnych kritérii ochrany prírody (Červený zoznam IUCN). Užovka fŕkaná, rybárik riečny, podustva severná a mihuľa ukrajinská slúžia ako vlajkové druhy, pod ktorých „záštitou“ budú posilnené a podporené aj iné druhy, spoločenstvá a ekosystémy.

Ecological measure of the municipality of Fischamend: improvement of the spawning ground of the Common Nase

In the past you could see a unique natural spectacle in the river ‘Fischa’ in the center of the town Fischamend - the spawning of the Common Nase. Every March thousands of fish migrated from...