Rudava

Rieka Rudava, ľavobrežný prítok Moravy, má z hľadiska zachovania biologickej pestrosti významné postavenie. Zo všetkých 22 prítokov rieky Moravy má najzachovalejšiu časť toku. Vo svojom hornom toku rieka Rudava predstavuje ukážku meandrujúceho prirodzeného toku bez zásahov do vodného režimu, či pokusov o reguláciu rieky. Avšak, ekologicky hodnotné riečne kontinuum je vo viacerých úsekoch narušené ľudskými zásahmi. V dolnom toku takéto narušenie predstavujú najmä betónové panely, ktorými je vydláždené dno rieky a ktoré majú vplyv na prirodzenú morfológiu toku a biodiverzitu. Preto v rámci projektu plánujeme odstránenie pevného regulačného opevnenia dna (betónového korzetu) v dolnom toku rieky Rudava na úseku 4 km.

Okrem toho budú realizované konkrétne opatrenia na zlepšenie kontinuity a migrácie živočíchov.

RUDAVA

Restoration of Rudava River

Restoration of Rudava river is one of the main goals of the interreg project in Slovakia. Restoration will present unique activity, which was never been realized in such extend in Slovakia....

RUDAVAMEDIA

Rudava

Ekológ doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vysvetľuje na príklade rieky Rudava význam mŕtveho dreva v riekach. Drevo v koryte má význam...

RUDAVAMEDIA

Rudava - Importance of dead wood in rivers

Ecologist doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. from Faculty of Natural Science Comenius University Bratislava, explain on an example of Rudava river the importance of dead wood in rivers. Wood in...