RUDAVAMEDIA

Rudava

Ekológ doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vysvetľuje na príklade rieky Rudava význam mŕtveho dreva v riekach. Drevo v koryte má význam...

RUDAVAMEDIA

Rudava - Importance of dead wood in rivers

Ecologist doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. from Faculty of Natural Science Comenius University Bratislava, explain on an example of Rudava river the importance of dead wood in rivers. Wood in...

MEDIAABOUT

One River - Two Mountains

The Danube floodplains link the Alps with the Carpathians

One-river - two mountains... connected life!