osvedčené postupy na zlepšenie riek alpsko-karpatského riečneho koridoru ako biokoridorov

Rieky Alpsko-karpatského riečneho koridoru predstavujú dôležité prepojenie biotopov medzi Alpami a Karpatmi. Ich ekologická kvalita a funkčnosť je však v mnohých ohľadoch výrazne negatívne ovplyvňovaná reguláciou riek, výstavbou elektrární, urbanizáciou a industrializáciou. V rámci tohto projektu bude realizované a odškúšané široké spektrum pilotných aktivít a v rámci nich viacero druhov opatrení: rozšírenie rieky, revitalizácia brehov, spriechodnenie riek pre ryby, opatrenia na zlepšenie štruktúry, opatrenia slúžiace na zlepšenie hydrologických podmienok a revitalizácia vegetácie lužného lesa.

Zvláštnosťou riek Alpsko-Karpatského riečneho koridoru je sieť ekologicky vysokohodnotných a výrazne narušených riečnych úsekov. Pilotné opatrenia sú zamerané na zlepšenie biotopov ohrozených druhov živočíchov a hlavne na zvýšenie hodnoty úsekov riek, ktoré sú v zlom morfologickom stave. Pilotné činnosti sú zamerané na riečne úseky medzi ekologicky veľmi dôležitými, neporušenými úsekmi (napr. riečne úseky v prírodních rezervácii, v chránených územiach Natura 2000, alebo v minulosti už revitalizované vodné toky).

Pilotné opatrenia sú mienené ako iniciatívy, ktoré by mali podnietiť vznik následních nadväzujúcich projektov.

RUDAVA

Restoration of Rudava River

Restoration of Rudava river is one of the main goals of the interreg project in Slovakia. Restoration will present unique activity, which was never been realized in such extend in Slovakia....

RUDAVAMEDIA

Rudava

Ekológ doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vysvetľuje na príklade rieky Rudava význam mŕtveho dreva v riekach. Drevo v koryte má význam...

RUDAVAMEDIA

Rudava - Importance of dead wood in rivers

Ecologist doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. from Faculty of Natural Science Comenius University Bratislava, explain on an example of Rudava river the importance of dead wood in rivers. Wood in...

SCHWECHAT

Revitalisation of riverside woodland - pilot measures at Wienerwald

The Austrian Federal Forests (Österreichische Bundesforste) maintain one out of every ten square metres of Austria’s natural landscape.

The protection of nature and environment is our daily...

SCHWECHAT

Ecological improvement of small water bodies – pilot measure at Wienerwald

The Austrian Federal Forests (Österreichische Bundesforste) maintain one out of every ten square metres of Austria’s natural landscape.

The protection of nature and environment is our daily...

FISCHA

First renaturation measures at the Danube tributary Fischa completed

Within the frame of the transnational INTERREG-Project “Alpen Karpaten Fluss Korridor” (Alpine Carpathian River Corridor) viadonau revitalized the mouth of the tributary ‘Fischa’ into the...

Ecological measure of the municipality of Fischamend: improvement of the spawning ground of the Common Nase

In the past you could see a unique natural spectacle in the river ‘Fischa’ in the center of the town Fischamend - the spawning of the Common Nase. Every March thousands of fish migrated from...