osvedčené postupy na zlepšenie riek alpsko-karpatského riečneho koridoru ako biokoridorov

Rieky Alpsko-karpatského riečneho koridoru predstavujú dôležité prepojenie biotopov medzi Alpami a Karpatmi. Ich ekologická kvalita a funkčnosť je však v mnohých ohľadoch výrazne negatívne ovplyvňovaná reguláciou riek, výstavbou elektrární, urbanizáciou a industrializáciou. V rámci tohto projektu bude realizované a odškúšané široké spektrum pilotných aktivít a v rámci nich viacero druhov opatrení: rozšírenie rieky, revitalizácia brehov, spriechodnenie riek pre ryby, opatrenia na zlepšenie štruktúry, opatrenia slúžiace na zlepšenie hydrologických podmienok a revitalizácia vegetácie lužného lesa.

Zvláštnosťou riek Alpsko-Karpatského riečneho koridoru je sieť ekologicky vysokohodnotných a výrazne narušených riečnych úsekov. Pilotné opatrenia sú zamerané na zlepšenie biotopov ohrozených druhov živočíchov a hlavne na zvýšenie hodnoty úsekov riek, ktoré sú v zlom morfologickom stave. Pilotné činnosti sú zamerané na riečne úseky medzi ekologicky veľmi dôležitými, neporušenými úsekmi (napr. riečne úseky v prírodních rezervácii, v chránených územiach Natura 2000, alebo v minulosti už revitalizované vodné toky).

Pilotné opatrenia sú mienené ako iniciatívy, ktoré by mali podnietiť vznik následních nadväzujúcich projektov.