Mihuľa ukrajinská

Výskyt tohto vzácneho druhu sa viaže na riečne úseky prírodného charakteru, meandre a prírodné nespevnené riečne dno. Regulácie tokov, najmä napriamovanie toku likviduje meandre riek a tiež typické biotopy mihúľ. Jej populácie sú v súčastnosti zdokumentované na viacerých úsekoch v rámci Rudavy, Moravy a Dunaja. Ako súčasť Alpsko-Karpatského riečneho koridoru bude zlepšenie pozdľžnej konektivity v rámci tokov odstránením bariér a odstránenie opevnenia dna zlepší možnosti rozšírenia tohto vzácneho druhu.