Alpsko-karpatský riečny koridor je cezhraničný pilotný projekt medzi Slovenskom a Rakúskom, financovaný programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Základom úspešnej spolupráce je výmena skúseností, spoločné koncepcie a zavádzanie osvedčených postupov v oblasti ekologického hydraulického inžinierstva. Koncepty ochrany a starostlivosti o vybrané rieky sú spoločne vypracované expertmi z oboch krajín. Revitalizačné opatrenia sú zamerané na zlepšenie biotopov v regióne. Úspech realizovaných projektových opatrení je zdokumentovaný na základe vybraných živočíšnich druhov, ako je rybárik riečny alebo užovka fŕkaná.

Projekt bude prebiehať počas troch rokov. Spolu so siedmimi partnerskými organizáciami bude projekt realizovaný v pohraničnom regióne Rakúska a Slovenska. Zapojenie obcí, zainteresovaných strán a škôl do projektových aktivít by malo znova posilniť užitočnosť riek v Rakúsko-slovenskom pohraničnom regióne a vzbudiť záujem o riečnych biotopov.