Malina

Malina a do nej zaústený Zohorský kanál predstavujú hlavné toky zbierajúce vodu prítokov z územia medzi Moravou a Malými Karpatami v oblasti južne od Malaciek. V rámci aktivity sa zlepší prepojenie jednotlivých úsekov v rámci povodia Maliny a Zohorského kanálu, prodstredníctvom zlepšenia koryta a brehových porastov v antropicky silne ovplyvnených úsekoch. Tieto opatrenia umožnia lepšie prepojenie medzi zachovalými úsekmi na slovenskej strane úpätia Karpát a riekou Moravou.