Podustva severná

Veľa druhov rýb sa neresí v prítokoch Dunaja a Moravy. V dôsledku výstavby proehrad a vodných elektrární je v súčasnosti týmto druhom znemožnené dostať sa na miesta neresísk. Medzi tieto druhy patrí aj podustva severná.

V rámci tohto projektu bude na dolnom toku rieky Fischa odstránená nepriechodná bariéra, ktorá je dôležitá z hľadiska migrácie rýb. V kombinácii s maloplošnými opatreniami (napr. vytváranie neresísk) a revitalizáciou oblasti ústia bude dosiahnuté výrazné zlepšenie kvality biotopov podustvy severnej a iných migrujúcich druhov rýb.