Podustva severná

Veľa druhov rýb sa neresí v prítokoch Dunaja a Moravy. V dôsledku výstavby proehrad a vodných elektrární je v súčasnosti týmto druhom znemožnené dostať sa na miesta neresísk. Medzi tieto druhy patrí aj podustva severná.

V rámci tohto projektu bude na dolnom toku rieky Fischa odstránená nepriechodná bariéra, ktorá je dôležitá z hľadiska migrácie rýb. V kombinácii s maloplošnými opatreniami (napr. vytváranie neresísk) a revitalizáciou oblasti ústia bude dosiahnuté výrazné zlepšenie kvality biotopov podustvy severnej a iných migrujúcich druhov rýb.

Ecological measure of the municipality of Fischamend: improvement of the spawning ground of the Common Nase

In the past you could see a unique natural spectacle in the river ‘Fischa’ in the center of the town Fischamend - the spawning of the Common Nase. Every March thousands of fish migrated from...