RUDAVAMEDIA

Rudava

Ekológ doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vysvetľuje na príklade rieky Rudava význam mŕtveho dreva v riekach. Drevo v koryte má význam ako vhodný substrát viažuci množstvo živých organizmov, poskytujúci úkryt no ma podstatný význam aj ako modelujúci prvok vodnej dynamiky, ktorý priamo formuje koryto rieky a tým vytvára rôznorodé mikrohabitaty. Na záver sa venuje porovnaniu umelého – zregulovaného koryta a označuje ho ako “mokrá púšť“. Plánovaná revitalizácia tejto časti Rudavy prispeje k obnoveniu prirodzeného riečneho koryta na úseku 4 km.